Z Kart Historii

Najprawdopodobniej szkoła w Lubniu istniała już w XV wieku, ale pierwsze wzmianki datują się na rok 1631. Szkoła działała nieprzerwanie do roku 1739, kiedy to zawieszono jej działalność z powodu braku budynku i nauczyciela. Zmiany w systemie nauczania na ziemiach zaboru austriackiego wprowadził dekretem w roku 1865 rząd wiedeński. W tym czasie szkoły parafialne nazwano wyznaniowymi. Nadzór nad nimi sprawowali księża mający funkcję dziekana, a wynagrodzenie za nauczanie pokrywali mieszkańcy w naturze lub gotówce. W zapisach historycznych nie można znaleĽć wzmianki o szkolnictwie w Lubniu, wiemy jednak, że pokolenie urodzone po 1860 roku umiało pisać i czytać. Uczył ich organista Janicki, a w póĽniejszym czasie Wincenty Szczypka. Istniała szkoła parafialna ale z braku przymusu nauczania nie korzystały z niej dzieci z gospodarstw oddalonych od centrum Lubnia.

W 1873 roku rząd austriacki zniósł szkoły wyznaniowe a wprowadził ludowe. Nauczycieli zatrudniały władze administracyjne a wynagrodzenie pokrywano ze środków pieniężnych gminy (około 300 złotych reńskich). Pierwszą nauczycielką z zreformowanej szkole była pani Skowrońska, a kierownikiem szkoły był pan Stanisław Burtan.

W 1902 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny zwany "Białą Szkołą" a obecnie mieszczący Zespół Szkół Rolniczych. W 1918 roku założono jednoklasową szkołę powszechną na Zarębkach, a nieco póĽniej w Smugawie. W środku wsi istniała czteroklasowa szkoła powszechna. W okresie międzywojennym tak w centrum Lubnia jak i w przysiółkach uczyli nauczyciele kwalifikowani – absolwenci seminariów nauczycielskich. Byli to:

 • Roman Masłoń i Maria Masłoń
 • Rozalia Frysiówna
 • Ludwika Grabowska i Józefa Grabowska
 • Zofia Cież
 • Maria Piątek
 • Maria Żurek

Dzięki nim właśnie, pomimo ówczesnej złej organizacji szkolnictwa, która nie sprzyjała osiąganiu średniego wykształcenia przez młodzież wiejską, aż 12 osób z naszej wsi zdobyło średnie wykształcenie, a jedna nawet ukończyła studia wyższe. Nadeszły "czasy pogardy".Szkolnictwo w czasie okupacji znalazło się w bardzo trudnej sytuacji. Niemcy nie zakazali wprawdzie nauczania w szkołach powszechnych, nie dawali jednak przydziału na węgiel, a pensje nauczycieli były praktycznie głodowe. Pomimo szykan, ogromnie trudnych warunków pracy i grożącego niebezpieczeństwa nauczyciele prowadzili nauczanie przez całą okupację.W Lubniu w tym czasie uczyli:

 • państwo Krzeczkowscy
 • państwo Masłoniowie
 • pani Maria Pytlik
 • pan Jan Stawowy
 • pani Maria Pandyra
 • na Zarębkach pracowała pani Karolina Tatara
 • w Smugawie – pani Maria Żurek

Po wyzwoleniu szkoły zaczęły pracę w tragicznych warunkach. W lubieńskiej szkole regularny rok szkolny rozpoczął się 10 lutego 1945 roku. Główny budynek szkolny został bardzo zniszczony. Przeciekał dach, brak było ławek, a dzieci przynosiły z domu stołki. Wszystkie klasy mieściły się w jednym budynku liczącym tylko trzy sale lekcyjne. W związku z ogromną ciasnotą wyremontowano w budynku gromadzkim, tzw. Pinkasówce dwa pomieszczenia, które przeznaczono na klasy.

Nauka odbywała się także w kilku wynajętych prywatnych izbach. Takie warunki pracy spowodowały pragnienie wybudowania nowej szkoły. Dzięki energicznym staraniom i działaniom ówczesnego kierownika szkoły – mgr Jerzego Gąsiorka wybudowana została praktycznie w ciągu roku nowa szkoła, oddana do użytku w 1969 roku. W starym budynku umieszczono przedszkole i Zespół Szkół Rolniczych.

W roku szkolnym 1974/75 powstała Zbiorcza Szkoła Gminna w Lubniu. Punktami filialnymi szkoły były: szkoła w Krzeczowie, Smugawie i na Zarębkach. Dzieci z klas IV-VIII były dowożone do Lubnia specjalnie wynajętym autobusem. Dyrektorował szkole pan mgr Jerzy Gąsiorek. Zbiorcza Szkoła Gminna przestała istnieć w 1985 roku. Od tej pory zaczęła funkcjonować Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubniu z filiami w Smugawie i na Zarębkach. Jej dyrektorem została pani mgr Barbara Stankiewicz, która piastowała tę funkcję do 1992 r. Kolejnym dyrektorem została pani mgr Elżbieta Wojtan.

W dniu 22.XI.1997 roku odbyła się uroczystość nadania imienia i sztandaru szkole. Od tego dnia nosi ona imię Króla Kazimierza Wielkiego. Kazimierz Wielki patronuje szkole ze względu na fakt, iż według legend założył wieś Lubień, a Szkoła Podstawowa w latach wcześniejszych nosiła imię legendarnego założyciela. W wyniku reform oświatowych w 1999 r utworzono sześcioklasową szkołę podstawową, której dyrektorem została pani mgr Alicja Szczepaniec.

Obecnie naszą szkołą kierują: dyrektor - pani mgr Bernadeta Jakubiak oraz wicedyrektor - pani mgr Jadwiga Pietrzak-Chromy.